top of page

Algemene Voorwaarden

Milou van den Aker

Januari 2024

Artikel 1. Definities

 1. Derde(n): personen die niet bij de Overeenkomst betrokken zijn;

 2. Milou van den Aker: gedefinieerd in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;

 3. Overeenkomst: iedere wilsovereenstemming tussen Milou van den Aker en Wederpartij gericht op het leveren van teksten; 

 4. Partijen: Wederpartij en Milou van den Aker gezamenlijk;

 5. Schriftelijk(e): per e-mail, per fax, per post of via een fysiek document;

 6. Wederpartij: degene die door ondertekening van een Overeenkomst of anderszins de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.
   

Artikel 2. Identiteit 

Naam bedrijf: Milou van den Aker 

Straatnaam en nummer: Burgemeester Cramergracht 71 

Postcode en vestigingsplaats: 1064 AG Amsterdam 

KvK nummer: 71369635

Artikel 3. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Milou van den Aker en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Milou van den Aker en Wederpartij. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Wederpartij beschikbaar gesteld. Dit gebeurt fysiek dan wel langs elektronische weg. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Milou van den Aker voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Milou van den Aker zijn in te zien.

 2. Tenzij uitdrukkelijk anders en Schriftelijk overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

 3. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.

 4. Milou van den Aker kan niet garanderen dat met de door haar uitgevoerde werkzaamheden het door Wederpartij gewenste resultaat bereikt wordt. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.

 5. Milou van den Aker is gerechtigd om voor de uitvoering van de Overeenkomst Derden in te schakelen.

 6. Alle afgesproken termijnen zijn indicatief en dus geen fatale termijnen, tenzij anders overeengekomen.

 7. Een Overeenkomst komt tot stand met Milou van den Aker als zodanig. De werking van art. 7:404 BW en art. 7:407 lid 2 BW zijn uitgesloten. Dit betekent dat de Overeenkomst niet door een specifiek persoon verricht hoeft te worden en dat hoofdelijke aansprakelijkheid wordt uitgesloten. 
   

Artikel 4. Aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Wederpartij mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten binden Milou van den Aker niet. 

 2. Alle offertes van Milou van den Aker zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde door Milou van den Aker worden gewijzigd of ingetrokken, zonder dat de Milou van den Aker enige vorm van (schade)vergoeding aan Wederpartij verschuldigd is.

 3. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Voor offertes geldt uitsluitend de gegeven geldigheidsduur vermeld op de offerte. Indien de geldigheidsdatum niet wordt gegeven, geldt een periode van 14 dagen.

 4. Genoemde prijzen in offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
   

Artikel 5. Overeenkomst en uitvoering

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien een bepaling van de algemene voorwaarden of een Overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of Overeenkomst aan. Partijen treden in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 3. Milou van den Aker behoudt zich het recht voor om, geen uitvoering te geven aan een gesloten Overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat Wederpartij niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Milou van den Aker weigert zal zij Wederpartij binnen een redelijke termijn na het sluiten van de Overeenkomst Schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.

 4. Indien de Wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Milou van den Aker langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. 

 5. Indien door Milou van den Aker, in het kader van de Overeenkomst, werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Wederpartij, draagt de Wederpartij kosteloos zorg voor de gewenste faciliteiten.

 6. De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens noodzakelijk voor het uitvoeren van de Overeenkomst tijdig aan Milou van den Aker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Milou van den Aker zijn verstrekt, heeft Milou van den Aker het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en /of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Wederpartij in rekening te brengen.

 7. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Wederpartij alle noodzakelijke gegevens aan Milou van den Aker ter beschikking heeft gesteld.

 8. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige, aanvullende en/of vervolgopdrachten. 

 9. Het opschortingsrecht en het recht van verrekening van Wederpartij zijn uitgesloten. 

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid 

 1. Milou van den Aker is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Milou van den Aker voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Milou van den Aker.

 2. Milou van den Aker is niet aansprakelijk voor directe schade. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Milou van den Aker voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Milou van den Aker. 

 3. Indien Milou van den Aker toch aansprakelijk is voor directe schade zal de totale aansprakelijkheid van Milou van den Aker beperkt zijn tot vergoeding van schade tot maximaal het voor die Overeenkomst bedongen honorarium exclusief btw. Indien er sprake is van een duurovereenkomst die langer dan 6 (zes) maanden duurt, wordt het bedongen honorarium vastgesteld op het totaal van vergoedingen, exclusief btw, van de 6 (zes) maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. 

 4. De hoogte van de schadevergoeding zal nooit meer bedragen dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Milou van den Aker uitkeert. 

 5. Onder directe schade wordt verstaan:

  1. Redelijke kosten die Wederpartij zou moeten maken om de prestatie van Milou van den Aker aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Wederpartij wordt ontbonden;

  2. Redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

  3. Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade in de zin van deze voorwaarden.

 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Milou van den Aker meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Milou van den Aker vervalt 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.

 7. Milou van den Aker is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in art. 6:76 BW.

 8. Wederpartij vrijwaart Milou van den Aker voor elke aanspraak van Derden.
   

Artikel 7. Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van in de nakoming van enige verplichting jegens Wederpartij niet aan

Milou van den Aker kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Milou van den Aker onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Wederpartij kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend computervirussen, storingen, (openbaar vervoer) stakingen en (technische) problemen met vervoersmiddelen. 

2. Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel voordoet als gevolg waarvan Milou van den Aker niet aan haar verplichtingen jegens Wederpartij kan voldoen worden die verplichtingen opgeschort zolang Milou van den Aker niet aan haar verplichtingen kan voldoen. 
 

Artikel 8. Honorarium

 1. Alle bedragen zijn in euro's en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen.

 2. Milou van den Aker behoudt zich het recht voor éénmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen.

 3. De overeengekomen bedragen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Milou van den Aker behoudt zich het recht voor 3 (drie) maanden na het sluiten van de Overeenkomst ontstane wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, waarop Milou van den Aker in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals het verhogen van accijnzen, sociale lasten, verzekeringspenningen of omzetbelasting, aan Wederpartij door te berekenen, zulks tot een maximum van 20% van het oorspronkelijke bedrag.

 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Milou van den Aker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 5. Kortingen en bedragen op offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
   

Artikel 9. Betaling en facturering

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum. 

 2. Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens zo snel mogelijk aan Milou van den Aker te melden.

 3. Indien Wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Milou van den Aker is gewezen op de te late betaling en Milou van den Aker de Wederpartij een termijn van 7 (zeven) dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze zeven-dagen-termijn, is de Wederpartij in verzuim en dus ook over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Bovendien is Milou van den Aker gerechtigd de door haar gemaakte incassokosten in rekening te brengen.

 4. In geval van (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van Milou van den Aker op Wederpartij en de verplichtingen van Wederpartij Milou van den Aker direct opeisbaar.

 5. Door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien Wederpartij aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
   

Artikel 10. Klachten

 1. Wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 2 (twee) maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij Milou van den Aker heeft geprotesteerd. Indien er sprake is van een zichtbaar gebrek bij (op)levering geldt een termijn van 48 (achtenveertig) uur.

 2. De Wederpartij dient Milou van den Aker in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. 

 3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Milou van den Aker gemeld, wordt de dienst geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden. 
   

Artikel 11. Overdracht 

 1. Rechten van een partij uit de Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande Schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW. 

 2. Deze bepaling is geldig totdat dit niet meer rechtens toelaatbaar is. 
   

Artikel 12. Meerwerk

 1. Wederpartij aanvaardt dat de tijdsplanning van de Overeenkomst kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de Overeenkomst en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door Wederpartij tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de Overeenkomst, brengt Milou van den Aker in beginsel de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van Wederpartij.


 2. Milou van den Aker kan, zonder daarmee in gebreke te komen, een verzoek tot wijziging, aanvulling of intrekking van de Overeenkomst weigeren, indien dit kwalitatief gevolgen zou hebben voor de te leveren dienst.


 3. Eventuele aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig indien Milou van den Aker deze schriftelijk heeft bevestigd.


 4. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Milou van den Aker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.


 5. Indien Milou van den Aker op verzoek van Wederpartij of op haar eigen verzoek, met voorafgaande schriftelijke instemming van Wederpartij, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Wederpartij worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Milou van den Aker. Wederpartij is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke Overeenkomst wordt gesloten.

 6. Wederpartij aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 van dit artikel de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed.
   

Artikel 13. Annulering 

 1. Indien Wederpartij de Overeenkomst wenst te wijzigingen en deze wijziging leidt tot een annulering van werkzaamheden die binnen 48 (achtenveertig) uur zouden plaatsvinden, dan zal Milou van den Aker 50% van het voor die opdracht verschuldigde honorarium in rekening brengen. 

 

Artikel 14. Intellectueel eigendom

 1. Milou van den Aker behoudt het recht de vergaarde kennis die bij uitvoering van de werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Wederpartij aan Derden wordt verstrekt.

 2. Milou van den Aker doet geen afstand van persoonlijkheidsrechten, waaronder het recht op naamsvermelding, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. 

 3. Milou van den Aker heeft het recht om het aan Wederpartij geleverde werk te blijven gebruiken. Ook heeft Milou van den Aker het recht de naam en het logo van Wederpartij te gebruiken als referentie of promotie. 
   

Artikel 15. Geheimhouding  

1. Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die Partijen in het kader van de Overeenkomst van elkaar hebben verkregen, is verplicht voor Partijen. Informatie is vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.
 

Artikel 16. Vrijwaring  

 1. Wederpartij staat ervoor in dat alle aangeleverde data en materialen vrij zijn van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden. 

 2. Indien Wederpartij een afbeelding aan Milou van den Aker verstrekt voor de uitvoering of voor het resultaat van de Overeenkomst waar een portretrecht op heerst, verklaart Wederpartij dat Milou van den Aker toestemming heeft om dit portret te gebruiken. 

 3. Milou van den Aker hoeft het in het vorige lid bedoelde niet te onderzoeken. 

 4. Wederpartij vrijwaart Milou van den Aker voor eventuele aanspraken van derden uit hoofde van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten.

 5. Wederpartij vrijwaart Milou van den Aker voorts voor alle aanspraken van derden, waaronder in ieder geval begrepen aanspraken in verband met de uitvoering van de Overeenkomst en die niet aan Milou van den Aker toerekenbaar zijn. Alle kosten en schade aan de zijde van Milou van den Aker in verband met een dergelijke aanspraak komen voor rekening en risico van Wederpartij.
   

Artikel 17. Toepasselijk recht en deponering

 1. Op deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

 2. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
   

Artikel 18. Survival

1. De bepalingen uit de algemene voorwaarden en de Overeenkomst die de strekking hebben om na beëindiging van de Overeenkomst hun gelding te behouden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 6 (Aansprakelijkheid) artikel 14 (Intellectueel eigendom), artikel 15 (Geheimhouding), artikel 16 (Vrijwaring) en deze bepaling

(Survival), blijven na het eindigen van de Overeenkomst onverminderd van kracht.
 

Artikel 19. Wijziging algemene voorwaarden

 1. Milou van den Aker is altijd gerechtigd de algemene voorwaarden die op de Overeenkomst van toepassing zijn eenzijdig te wijzigen.

 2. Deze wijziging treedt 1 (één) maand na bekendmaking aan Wederpartij in werking op de Overeenkomst. 

bottom of page